Eren Gültekin

Göçmenler Gelirken Aşırı Sağın Yükselmesi

Eren Gültekin

Aşırı sağ siyaset, milliyetçilik, yabancı düşmanlığı, göçmen karşıtlığı, popülizm, İslamofobi ve ırkçılık gibi alt türlerinin örnek olduğu bir felsefedir. Avrupa'da ve özellikle Hollanda'da aşırı sağ ve aşırı sağ partilerin oylarındaki artış, göçteki artışa bağlanıyor. Ücretli göçmenlerin varlığı ve aşırı agresif sağlık politikalarının artması oranları artırdı. Bu bağlamda seçilmiş Avrupa ülkelerinde aşırı sağ partilerden göç alan ülkelere değinilmektedir.

Bölgenin kısa tarihinde aşırı sağ siyasetin kısa tarihi, Almanya'da göçmen karşıtı politikaların şiddete dönüştüğü 1960'lı yıllarda başladı. Ancak 1980'lerden itibaren Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde ırkçı, göçmen ve İslamcı ideolojiyi benimseyen aşırı sağ partiler ortaya çıkmaya başladı.

Seçilen vatandaşlara bakış açısına kısaca göz atıldıktan sonra, aşırı sağın karakteristik özellikleri ve ideolojileri incelenecektir[3]. Göçmenlik konusu ile ekonomik, sosyal, kültürel ve güvenlikle ilgili sorunlar arasında doğrudan bir bağlantı kuran aşırı sağ, sağ siyasetteki en yüksek düzeyde temsil etmektedir[5]. Göçmenlerin uzun konvoylar halinde bölgeleri için bölgedeki ne yollar ne de demiryolları mevcuttu. Göçmenlerin yaşadığı dönemde mülteciler için yiyecek saklanacak gibi problemler, göçmenlik konusundaki tartışmaları daha da karmaşık bir hale getiriyor[6].

Ücretli göçmenler bağlamında aşırı sağ siyasetin yükselişine katkıda bulunan faktörler

Ücretli göçmenler bağlamında aşırı sağ siyasetin yükselişine katkıda bulunan faktörlerden biri de ekonomik faktörlerdir[7]. Ekonomik kriz, burjuvazinin çarpıtıp yozlaştırarak sömürdüğü emekçiler arasında gerginlik ve öfke yarattı. Göçmen karşıtı duyarlılığın ardındaki bu sınıfsal çıkar, aşırı sağ siyasetin yükselişini körükledi. Ek olarak, ulusal hükümetlere göçmen almak için sağlanan fonların ekonomik getirisi kalkınmaya, refaha ve istihdama katkıda bulunabilir[8]. Ancak bu fonlar yanlış yönetilirse veya uygun şekilde dağıtılmazsa yerel halk arasında kızgınlık ve tepki yaratabilir, bu da aşırı sağ siyasetin yükselişine yol açabilir.

Ücretli göçmenler bağlamında aşırı sağ siyasetin yükselişinde sosyo-kültürel faktörler de önemli bir rol oynamaktadır[9]. Göç olgusu toplumlarda kültürel farklılaşma ve etkileşimin en önemli unsurlarından biridir. Ancak göçlerin dramatik maliyetleri olabilir ve göçmenler ile yerel halk arasındaki sosyo-kültürel mesafe, stereotipleştirme sürecine katkıda bulunabilir[10]. Korku ve cehalet, göçmen karşıtı duyguları körükleyerek aşırı sağ siyasetin yükselişine yol açabilir. Ayrıca aşırı sağ ideolojinin kültürel ve ideolojik alanda yaygınlaşması da aşırı sağ siyasetin yükselişine katkıda bulunabilir[11].

Siyasi faktörler aynı zamanda ücretli göçmenler bağlamında aşırı sağ siyasetin yükselişine de katkıda bulunuyor[12][13][7][14]. Aşırı sağ ve ırkçı ideolojilere sahip siyasi partiler tarihsel olarak Avrupa'da siyaset üzerinde etkili olmuşlardır. Türkiye'de aşırı sağ siyasetin yükselişi, seçim kampanyaları sırasında göçmen karşıtı propagandayla körüklenebiliyor[7]. Ayrıca siyasi istikrarın ve güven ortamının pekişmesi aşırı sağ siyasetin yükselişine katkıda bulunabilir[13]. Ekonomik krizler ve siyasi istikrarsızlık gibi döngüsel faktörler de aşırı sağ siyasetin yükselişine katkıda bulunabilir[13][9].

Ücretli göçmenler bağlamında aşırı sağ siyasetin yükselişinin etkileri

Ücretli göçmenler bağlamında aşırı sağ siyasetin yükselişinin göçmen toplulukları üzerinde önemli bir etkisi oldu. Aşırı sağ düşüncenin temelinde milliyetçilik, yabancı düşmanlığı, göçmen karşıtlığı, popülizm, İslamofobi ve ırkçılık gibi unsurlar yatıyor[1]. Neredeyse tüm aşırı sağ partiler, ülkedeki veya kıtadaki sorunların asıl sorumlusu olarak göçmen nüfusunu gösteriyor[4]. Bu söylem, göçmenlere, özellikle de ücretli göçmenlere karşı nefret suçlarının ve ayrımcılığın artmasına katkıda bulundu. Aşırı sağ siyasetin yükselişi, göçmenleri topluma entegre etmeyi amaçlayan politikalara verilen desteğin de azalmasına yol açarak, ücretli göçmenlerin yeni topluluklarında aidiyet ve güvenlik duygusu hissetmelerini zorlaştırdı.

Aşırı sağ siyasetin yükselişinin siyasi ortam üzerinde de önemli etkileri oldu. Avrupa'ya göçün artması, göçmen karşıtı söylemlerin yoğunlaşmasına ve siyasi şiddet hareketlerine dönüşmesine neden olmuştur[1]. Avrupa'da aşırı sağın siyasi seçimlerdeki etkisi, Hollanda gibi ülkelerde aşırı sağ ve aşırı sağ partilerin oylarının artmasıyla birlikte önemli ölçüde arttı[2]. Aşırı sağ siyasetteki bu yükseliş, daha kısıtlayıcı göç politikalarına doğru bir yönelime yol açarak, ücretli göçmenlerin Avrupa'ya girişini ve Avrupa'da kalmasını daha da zorlaştırdı. Aşırı sağın milliyetçilik ve göçmen karşıtlığına yaptığı vurgu da küreselleşme karşıtlığının artmasına katkıda bulunarak, zaten karmaşık olan ücretli göç sorununu daha da karmaşık hale getirdi.

Ücretli göçmenler bağlamında aşırı sağ siyasetin yükselişinin küresel etkileri de oldu. Avrupa'da aşırı sağ ve ırkçı ideolojinin tarihsel olarak köklü bir geçmişi var ama aynı zamanda siyasi partiler aracılığıyla da siyasi etkisi var[12]. Bu etki Avrupa'nın ötesine yayıldı; ABD, Brezilya ve Hindistan gibi ülkelerde aşırı sağ ve milliyetçi hareketler ivme kazandı. Bu hareketlerin retoriği genellikle ücretli göçmenleri hedef alıyor, onları bir dizi toplumsal sorundan sorumlu tutuyor ve daha kısıtlayıcı göç politikalarını savunuyor[1]. Bu nedenle Avrupa'da aşırı sağ siyasetin yükselişinin ücretli göçmenler ve bir bütün olarak küresel siyasi manzara üzerinde geniş kapsamlı etkileri oldu.

Ücretli göçmenler cennetinde aşırı sağın yükselişi ekonomik, politik ve sosyo-kültürel faktörlerin birleşimine bağlanabilir. Ucuz göçmen emeğinin sömürülmesi, aşırı sağ politikacıların göçmen karşıtı söylemlerini yaymaları ve hayal kırıklığına uğramış yerel halkın desteğini kazanmaları için verimli bir zemin yarattı. Bunun göçmen toplulukların yanı sıra bölgedeki siyasi ortam üzerinde de olumsuz etkisi oldu. Bu bağlamda aşırı sağın yükselişinin küresel etkileri göz ardı edilemez ve politika yapıcıların savunmasız topluluklara daha fazla zarar gelmesini önlemek için bu olgunun temel nedenlerini ele alması önemlidir.

Referanslar

1. Kitlesel Göçün Aşırı Sağ Hareketlerin Yükselişine Etkisi. (n.d.) geri alındı March 18, 2024, itibaren www.teram.org
2. Avrupa'da Aşırı Sağ'ın Yükselişinin Göç Politikalarına Etkileri. (n.d.) geri alındı March 18, 2024, itibaren dergipark.org.tr/en/download/article-file/941264
3. Avrupa'da Aşırı Sağ Partiler ve Göçmenlere Yaklaşımları; .... (n.d.) geri alındı March 18, 2024, itibaren dergipark.org.tr/tr/pub/msgsusbd/issue/73558/1174828
4. Avrupa'da Aşırı Sağ Partilerin Yükselişinin Temel .... (n.d.) geri alındı March 18, 2024, itibaren www.sdeakademi.org
5. Aşırı sağ. (n.d.) geri alındı March 18, 2024, itibaren tr.wikipedia.org/wiki/A%C5%9F%C4%B1r%C4%B1_sa%C4%9F
6. Avrupa'daki Popülist Aşırı Sağ Partilerin Göç Meselesine .... (n.d.) geri alındı March 18, 2024, itibaren dergipark.org.tr/tr/download/article-file/2951308
7. (PDF) Devrimci Marksizm 53-54. (n.d.) geri alındı March 18, 2024, itibaren www.academia.edu/110973794/Devrimci_Marksizm_53_54
8. Avrupa Birliği Sosyal Politikası ve Türkiye'nin Uyumu. (n.d.) geri alındı March 18, 2024, itibaren www.academia.edu
9. istanbul kültür üniversitesi. (n.d.) geri alındı March 18, 2024, itibaren openaccess.iku.edu.tr
10. ALMANYA'DA YAŞAYAN TÜRK YÖNETMENLERİN ... - AVESİS. (n.d.) geri alındı March 18, 2024, itibaren avesis.deu.edu.tr
11. 1920'den Günümüze Türkiye'de Toplumsal Yapı ve Değişim. (n.d.) geri alındı March 18, 2024, itibaren avesis.ktu.edu.tr
12. Avrupa'da Aşırı Sağ Partilerin Geleceği, Dış Politika Zafer .... (n.d.) geri alındı March 18, 2024, itibaren kriterdergi.com
13. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan Habertürk'e .... (n.d.) geri alındı March 18, 2024, itibaren www.haberturk.com
14. Türkiye'nin 1960'lı Yılları [1 ed.] 9789750522048. (n.d.) geri alındı March 18, 2024, itibaren dokumen.pub/trkiyenin-1960l-yllar-1nbsped-9789750522048.html

Yazarın Diğer Yazıları